Lesbepalingen

Inschrijving, Lesgeldplicht, Tarief, Wijze van betaling, Ontheffing en restitutie, Slotbepalingen, Lestijd, Verhindering van de docent, Verzuim door leerlingen.

Inschrijving

Artikel 1
1. Uitsluitend inwoners van de gemeente Hengelo kunnen als leerling van de Muziekschool worden ingeschreven.
2. Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.
3. Indien men gedurende het cursusjaar naar een ander instrument wil overgaan, dient men zich opnieuw in te schrijven.
4. Tussentijdse beëindiging van de individuele lessen is mogelijk en leidt slechts tot restitutie in geval van verhuizing naar een andere gemeente of bij langdurige ziekte.

Lesgeldplicht

Artikel 2
1. Voor het volgen van de lessen aan de Muziekschool wordt aan de lesgeldplichtige een lesgeld in rekening gebracht overeenkomstig het bepaalde in artikel 4.
2. Voor het huren van een instrument wordt aan de lesgeldplichtige huurgeld in rekening gebracht overeenkomstig de lesgeldregeling.
3. Onder lesgeldplichtige wordt verstaan:
a. De leerling zelf indien deze op 1 augustus, voorafgaande aan het cursusjaar, 18 jaar of ouder is dan wel de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt maar wel zelfstandig een huishouding voert. In het laatste geval dient het aanmeldingsformulier mede door de ouder(s)/verzorger(s) te worden ondertekend.
b. De ouders(s)/verzorger(s) van de leerling, indien deze de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt en ook niet zelfstandig een huishouding voert.

Tarief

Artikel 4
1. De tarieven van de lesgelden welke jaarlijks door het bestuur worden vastgesteld.

Artikel 5
1. Indien leerlingen vóór 1 augustus voorafgaande aan het nieuwe cursusjaar jonger zijn dan 18 jaar worden de volgende kortingen verleend:
a. 10% indien twee cursussen worden gevolgd;
b. 25% indien drie cursussen worden gevolgd;
c. 35% indien vier of meer cursussen worden gevolgd. De korting wordt verleend op ieder afzonderlijk lesgeld. Voorwaarde is dat de leerlingen tot één huishouding behoren en ten laste komen van één lesgeldplichtige.
2. Korting wordt slechts verleend voor lessen waarop het instrumentaal/vocaal tarief van toepassing is als bedoeld onder Lesgeldtarieven.
3. Een korting, zoals hierboven onder lid 1 omschreven, wordt slechts verleend indien gedurende het gehele cursusjaar de lessen zijn gevolgd.

Wijze van betaling

Artikel 6
1. Het verschuldigde lesgeld, eventueel verhoogd met het verschuldigde huurgeld, wordt door middel van een gedagtekende nota in rekening gebracht. Voor bedragen hoger dan € 125,00 bestaat de mogelijkheid tot het betalen via een automatische incasso. Bedragen tot en met € 125,00 dienen in één keer te worden voldaan.
2. Bij niet tijdige voldoening van de nota of het termijnbedrag, wordt een bedrag van € 2,50 aan administratiekosten in rekening gebracht.
3. Alle eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van invordering komen voor rekening van de lesgeldplichtige.

Ontheffing en restitutie

Artikel 7
In bijzondere gevallen kan op schriftelijk verzoek van de lesgeldplichtige en ter beoordeling van het bestuur gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van lesgeld worden verleend. Reeds verrichte betalingen kunnen alsdan geheel of gedeeltelijk voor restitutie in aanmerking komen.

Artikel 8
Restitutie van lesgeld c.q. huurgeld wegens beëindiging van de lessen in de loop van het cursusjaar vindt slechts plaats, indien het bepaalde in artikel 1, vierde lid van toepassing is en ten hoogste tot het bedrag dat betrekking heeft op de nog resterende periode van het cursusjaar. Na het verstrijken van de laatste betalingstermijn wordt er geen restitutie van lesgelden of huurbedragen van instrumenten verleend.

Artikel 9
Restitutie, als bedoeld in de artikelen 7 en 8, vindt niet plaats indien het te restitueren bedrag minder dan € 7,00 beloopt.

Slotbepalingen

Artikel 10
1. Voor uitbreiding van de lestijd dient de lesgeldplichtige zich schriftelijk te wenden tot de directeur van de Muziekschool. Laatstgenoemde is bevoegd ter zake van de lestijd, welke de normale duur te boven gaat, een aanvullend lesgeld vast te stellen.
2. Het recht van de leerling om aan de Muziekschool lessen te volgen of te blijven volgen kan door de directeur van de Muziekschool worden opgeschort indien en zolang niet voldaan is aan de verplichting ingevolge artikel 2, eerste lid.

Artikel 11
Door ondertekening van het aanmeldingsformulier verklaart de lesgeldplichtige zich akkoord met de inhoud van de lesgeldregeling en de daarbij behorende bijlagen.

Lestijd

De docent stelt de lestijd voor leerlingen die instrumentaal onderwijs volgen, zoveel mogelijk in overleg met de betrokkenen vast. Zij of hij neemt hiertoe uiterlijk in de eerste week van het nieuwe schooljaar contact op. Leerlingen die klassikaal onderwijs volgen krijgen voor het begin van de cursus informatie over de lesplaats en de lestijd. Met leerlingen die al ingeschreven staan wordt voor de zomervakantie een afspraak gemaakt over de eerste les na de vakantie.

Verhindering van de docent

Als een docent een les moet verzuimen, maakt zij of hij met de leerling een afspraak om de les in te halen. Dit geldt niet als het verzuim een gevolg is van toegestaan verlof of ziekte. in geval van ziekte of plotselinge afwezigheid van de docent ontvang je een sms-berzicht, een e-mail of een spreekstem in je vaste telefoonverbinding.

Kan een docent langer dan twee weken geen lesgeven, dan probeert de directeur voor een waarnemer of vervanger te zorgen. Duurt het verzuim desondanks langer dan vijf weken, dan verleent de Muziekschool aan het einde van het cursusjaar restitutie vanaf de vijfde verzuimde lesweek.
Bedragen lager dan € 7,00 kunnen we door administratie- en portokosten echter niet terugbetalen.

Op het inschrijfformulier kun je aangeven of je dit bericht via sms of e-mail wilt ontvangen. Geef wijzigingen van telefoonnummer of e-mail tijdig door aan de administratie. Er is één beperking in het afmeldsysteem: als je gebruik maakt van een telefoonbeantwoorder kan het bericht, afhankelijk van je meldtekst, gedeeltelijk overkomen. Advies: Raadpleeg altijd eerst even onze website voordat je naar de Muziekschool komt. Op de website wordt dagelijks vóór 11.00 uur aangegeven welke docenten afwezig zijn.

Verzuim door leerlingen

Als een leerling moet verzuimen is het van belang dit bijtijds te melden bij de administratie van de Muziekschool via tel: 074-2917309. De administratie zorgt er dan voor dat de docent tijdig bericht ontvangt. De Muziekschool is in zo'n geval niet verplicht de les in te halen. Is het verzuim het gevolg van langdurige ziekte, dan is na zes opeenvolgende weken verzuim terugbetaling van het lesgeld mogelijk. In dit geval kan de directeur na overleg met de leerling en zijn of haar ouders/begeleiders besluiten een vervangende leerling van de wachtlijst aan te wijzen.

Splash